حکم نهایی شماره ۵۸۰ (۲۶ خرداد ۱۳۷۶)

شماره پرونده ۸۳۲
شماره رای ۵۸۰-۸۳۲-۳
شماره سند ۱۵۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/06/1997
خواهان ویویان می توکلی، جمشید دیوید توکلی، کیوان آنتونی توکلی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C832 Doc 158
Case No: ۸۳۲