حکم نهایی شماره ۵۷ (۲۶ خرداد ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۲۴۴
شماره رای ۵۷-۲۴۴-۱
شماره سند ۶۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/06/1983
خواهان جی. آی. کیس کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی اتفاق و شرکت اروپ
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C244 doc 60 FA
Case No: ۲۴۴