حکم نهایی شماره ۵۷۹ (۳ اردیبهشت ۱۳۷۶)

شماره پرونده ۳۸۹
شماره رای ۵۷۹-۳۸۹-۲
شماره سند ۴۸۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 23/04/1997
خواهان وستینگهاوس الکتریک کورپوریشن
خوانده نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
C389 Doc 485 FA
Case No: ۳۸۹