حکم نهایی شماره ۵۷۸ (۷ اسفند ۱۳۷۵)

شماره پرونده ۲۱۴
شماره رای ۵۷۸-۲۱۴-۳
شماره سند ۱۶۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 25/02/1997
خواهان دادرس اینترنشنال
خوانده جمهوری اسلامی ایران، مهندسین مشاور کن، شرکت مجتمع مسکونی کن
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C214 Doc 165
Case No: ۲۱۴