حکم نهایی شماره ۵۷۵ (۲۰ آذر ۱۳۷۵)

شماره پرونده ۴
شماره رای ۵۷۵-۴-۳
شماره سند ۱۸۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 10/12/1996
خواهان رضا نمازی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C4 Doc 188 FA
Case No: ۴