حکم نهایی شماره ۵۷۳ (۱۷ تیر ۱۳۷۶)

شماره پرونده ۲۷۱
شماره رای ۵۷۳-۲۷۱-۳
شماره سند ۱۰۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 06/12/1996
خواهان جهانگیر مهتدی و ژیلا مهتدی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C271 Doc 103 FA
Case No: ۲۷۱