حکم نهایی شماره ۵۷۱ (۱۱ تیر ۱۳۷۵)

شماره پرونده ۱۴۶
شماره رای ۵۷۱-۱۴۶-۳
شماره سند 88
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 01/07/1996
خواهان تامس خداداد خسروی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، محسن آقاحسینی
C146 Doc 88 FA
Case No: ۱۴۶