حکم نهایی شماره ۵۷۰ (۲ اردیبهشت ۱۳۷۵)

شماره پرونده ۱۶۴
شماره رای ۵۷۰-۱۶۴-۳
شماره سند ۱۴۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 22/05/1996
خواهان ژاکلین ام. کیایی،‌جولیا اس. کیایی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C164 Doc 145
Case No: ۱۶۴