حکم نهایی شماره ۵۶۹ (۱۶ اسفند ۱۳۷۴)

شماره پرونده ۴۱۹
شماره رای ۵۶۹-۴۱۹-۲
شماره سند ۱۴۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 06/03/1996
خواهان روح الله کروبیان
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
C419 Doc 143 FA
Case No: ۴۱۹