حکم نهایی شماره ۵۶۷ (۲۲ آبان ۱۳۷۴)

شماره پرونده ۲۱۳/۲۱۵
شماره رای ۵۶۷-۲۱۳/۲۱۵-۳
شماره سند ۲۱۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 13/11/1995
خواهان دادرس اینترنشنال، پر-ام کانستراکشن کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت نوسازی و عمران تهران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C213 Doc 213 FA
Case No: ۲۱۳/۲۱۵