حکم نهایی شماره ۵۶۶ (۶ مرداد ۱۳۷۴)

شماره پرونده ۳۱۶
شماره رای ۵۶۶-۳۱۶-۲
شماره سند ۱۵۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 28/07/1995
خواهان ادگار پروتیوا، اریک پروتیوا
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کورش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
C316 DOC 154
Case No: ۳۱۶