حکم نهایی شماره ۵۶۵ (۱۶ تیر ۱۳۷۴)

شماره پرونده ۹۶۸
شماره رای ۵۶۵-۹۶۸-۲
شماره سند ۱۱۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 07/07/1995
خواهان فریدون غفاری
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
C968 Doc 113
Case No: ۹۶۸