حکم نهایی شماره ۵۶۴ (۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۴)

شماره پرونده ۲۹۶
شماره رای ۵۶۴-۲۹۶-۲
شماره سند ۱۲۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 17/05/1995
خواهان پرویز صدیق بواناتی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
C296 Doc 125
Case No: ۲۹۶