حکم نهایی شماره ۵۶۳ (۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۴)

شماره پرونده ۸۲۷
شماره رای ۵۶۳-۸۲۷-۲
شماره سند ۱۰۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 04/05/1995
خواهان محبت الله سبحانی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
C827 Doc 101eng
Case No: ۸۲۷