حکم نهایی شماره ۵۶۲ (۲۲ آذر ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۷۶۷
شماره رای ۵۶۲-۷۶۷-۳
شماره سند ۱۰۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 13/12/1994
خواهان مرتضی خاتمی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C767 Doc 101
Case No: ۷۶۷