حکم نهایی شماره ۵۶۰ (۲۰ آبان ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۴۴
شماره رای ۵۶۰-۴۴-۳
شماره سند ۲۴۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 11/11/1994
خواهان شاهین شین ابراهیمی،سیسیلیا رادین ابراهیمی، کریستینا تندیس ابراهیمی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C44 Doc 241 FA
Case No: ۴۴