حکم نهایی شماره ۵۵ (۳ تیر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۶۵
شماره رای ۵۵-۱۶۵-۱
شماره سند ۵۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 24/06/1983
خواهان ایکانامی فورمز کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت نیرو، شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری (سابیر)، شرکت ساختمانی مانا، سهامی خاص (مانا)، بانک ملت (بانک تهران سابق)
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C165 Doc 55 FA
Case No: ۱۶۵