حکم نهایی شماره ۵۵۹ (۲ شهریور ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۲۲۱
شماره رای ۵۵۹-۲۲۱-۱
شماره سند ۱۰۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 24/08/1994
خواهان محسن عسگری نظری
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C221 Doc 102 FA
Case No: ۲۲۱