حکم نهایی شماره ۵۵۸ (۹ تیر ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۱۷۸
شماره رای ۵۵۸-۱۷۸-۲
شماره سند ۱۵۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 30/06/1994
خواهان فیث لیتا خسروشاهی، سوزان پی. خسروشاهی، مارسین پی. خسروشاهی، کوین کیوان خسروشاهی،کمرون کامران خسروشاهی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنایع و معادن، شرکت سرمایه‌گذاری البرز، شرکت کی.بی.سی. و بانک سرمایه‌گذاری ایران
شعبه دو
داوران خوزه ماریا رودا،کورش حسین عاملی، جرج اچ. آلدریچ
C178 doc 157 FA
Case No: ۱۷۸