حکم نهایی شماره ۵۵۷ (۴ اردیبهشت ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۹۵۰
شماره رای ۵۵۷-۹۵۰-۲
شماره سند ۱۱۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 25/05/1994
خواهان جلال معین
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
C950 Doc 114
Case No: ۹۵۰