حکم نهایی شماره ۵۵۴ (۳ فروردین ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۳۱۹
شماره رای ۵۵۴-۳۱۹-۱
شماره سند ۱۱۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 23/03/1994
خواهان کاترین اعتضادی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسدالله نوری، ریچارد ام. ماسک
C319 DOC 119
Case No: ۳۱۹