حکم نهایی شماره ۵۵۳ (۱۷ آذر ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۱۱۸
شماره رای ۵۵۳-۱۱۸-۱
شماره سند ۱۲۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 08/12/1993
خواهان نی نی لاجوردی (سابقاْ برگل)
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C118 Doc 121
Case No: ۱۱۸