حکم نهایی شماره ۵۵۱ (۱ دی ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۳۶۸
شماره رای ۵۵۱-۳۶۸-۳
شماره سند ۹۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 22/12/1993
خواهان یونیداین کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، از طریق و توسط نیرویی دریایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C368 Doc 99
Case No: ۳۶۸