حکم نهایی شماره ۵۵۰ (۲۷ مهر ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۴۱۲/۴۱۵
شماره رای ۵۵۰-۴۱۲/۴۱۵-۳
شماره سند ۱۰۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 19/10/1993
خواهان زمان آذر نورافشان، ژرژ نورافشان
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C412 Doc 103
Case No: ۴۱۲/۴۱۵