حکم نهایی شماره ۵۴۹ (۱۵ تیر ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۹۶۷
شماره رای ۵۴۹-۹۶۷-۲
شماره سند ۱۰۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 06/07/1993
خواهان هارولد برنبام
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
C967 Doc 100
Case No: ۹۶۷