حکم نهایی شماره ۵۴۶ (۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۸۱۲
شماره رای ۵۴۶-۸۱۲-۳
شماره سند ۱۹۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 10/06/1993
خواهان ابراهیم رحمان گلشنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C812 Doc 195
Case No: ۸۱۲