حکم نهایی شماره ۵۴۵ (۱۴ بهمن ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۴۷۹
شماره رای ۵۴۵-۴۷۹-۱
شماره سند ۶۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 03/02/1993
خواهان ایرن برومند
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C479 Doc 63
Case No: ۴۷۹