حکم نهایی شماره ۵۴۴ (۲ بهمن ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۲۹۸
شماره رای ۵۴۴-۲۹۸-۲
شماره سند ۲۳۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 22/01/1993
خواهان جیمز ام. سقیع، مایکل آر. سقیع، و آلن ج. سقیع
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کورش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
C298 Doc 237 FA
Case No: ۲۹۸