حکم نهایی شماره ۵۴۱ (۲۲ دی ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۹۳۰
شماره رای ۵۴۱-۹۳۰-۳
شماره سند ۴۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 12/01/1993
خواهان جولیت آلن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C930 Doc 44
Case No: ۹۳۰