حکم نهایی شماره ۵۴۰ (۱۸ آذر ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۱۹۲
شماره رای ۵۴۰-۱۹۲-۱
شماره سند ۱۰۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 09/12/1992
خواهان شرکت چکش، شرکت سیپورکس، شرکت گشتاور
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C192 Doc 102 fr
Case No: ۱۹۲