حکم نهایی شماره ۵۳ (۲۰ خرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۴۹
شماره رای ۵۳-۱۴۹-۱
شماره سند ۴۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 10/06/1983
خواهان مارک دلال
خوانده جمهوری اسلامی ایران و بانک ملت (بانک سابق بین‌المللی ایران)
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C149 Doc 49 fr
Case No: ۱۴۹