حکم نهایی شماره ۵۳۹ (۲۱ دی ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۱۶۷
شماره رای ۵۳۹-۱۶۷-۳
شماره سند ۲۸۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 11/01/1993
خواهان آنا کاندا-ایران، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو روئیتس، چارلز ان. براوئر ، پرویز انصاری معین
C167 Doc 285
Case No: ۱۶۷