حکم نهایی شماره ۵۳۵ (۲۴ آبان ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۳۵۴
شماره رای ۵۳۵-۳۵۴-۱
شماره سند ۱۵۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/10/1992
خواهان پلایکوفلکس اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C354 DOC 154
Case No: ۳۵۴