حکم نهایی شماره ۵۳۴ (۳ مهر ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۱۹۳
شماره رای ۵۳۴-۱۹۳-۳
شماره سند ۱۱۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 25/09/1992
خواهان رضا سعید مالک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C193 Doc 109 FA
Case No: ۱۹۳