حکم نهایی شماره ۵۳۲ (۵ تیر ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۱۸۲
شماره رای ۵۳۲-۱۸۲-۲
شماره سند ۱۱۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 26/06/1992
خواهان پرویز کریم پناهی
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران خوزه ماریا رودا، کورش حسین عاملی، جرج اچ. آلدریچ
C182 Doc 110 fr
Case No: ۱۸۲