حکم نهایی شماره ۵۳۱ (۴ تیر ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۲۶۰
شماره رای ۵۳۱-۲۶۰-۲
شماره سند ۳۲۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 25/06/1992
خواهان سی کو، اینک
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان گوشت کشور، ایران اکسپرس لاینز
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
C260 doc 323 FA
Case No: ۲۶۰