حکم نهایی شماره ۵۳۰ (۱۹ خرداد ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۴۹۰
شماره رای ۵۳۰-۴۹۰-۱
شماره سند ۱۳۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 09/06/1992
خواهان آیتل کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C490 Doc 133
Case No: ۴۹۰