حکم نهایی شماره ۵۲۸ (۲۶ خرداد ‍۱۳۷۱)

شماره پرونده ۹۴۱
شماره رای ۵۲۸-۹۴۱-۳
شماره سند ۱۱۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/06/1992
خواهان دبلیو. جک باکمایر
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ایزایران/ارتش، شرکت نوسازی و عمران تهران، بانک ملت-شعبه هجرت (بانک ایران و عرب سابق)
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C941 Doc 113
Case No: ۹۴۱