حکم نهایی شماره ۵۲۶ (۳۰ دی ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۴۳۱
شماره رای ۵۲۶-۴۳۱-۲
شماره سند ۱۵۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 20/01/1992
خواهان کالینز سیستمز اینترنشنال، اینکورپوریتد
خوانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، کورش حسین عاملی
C431 Doc 158
Case No: ۴۳۱