حکم نهایی شماره ۵۲۲ (۲۹ مهر ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۸۲۸
شماره رای ۵۲2-۸۲۸-۱
شماره سند ۱۷۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 21/10/1991
خواهان جنرال پتروکمیکالز کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، کارخنجات تولیدی تهران و گروه تولیدی تهران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C828 Doc 178
Case No: ۸۲۸