حکم نهایی شماره ۵۲۴ (۲۴ آبان ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۳۱۳
شماره رای ۵۲۴-۳۱۳-۲
شماره سند ۹۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 15/11/1991
خواهان اسحاق صابونچیان
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
۳۱۳ Doc 99 Fa
Case No: ۳۱۳