حکم نهایی شماره ۵۲۳ (۱۸ دی ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۳۸۲
شماره رای ۵۲۳-۳۸۲-۳
شماره سند ۳۸۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 08/01/1992
خواهان بهرینگ اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران، صنایع هواپیمائی ایران، و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، محسن آقاحسینی
C382 Doc 384
Case No: ۳۸۲