حکم نهایی شماره ۵۲۰ (۳ آبان ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۲۱۰
شماره رای ۵۲۰-۲۱۰-۳
شماره سند ۲۳۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 24/10/1991
خواهان ویلیام ج. لویت
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و بانک ملی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، پرویز انصاری معین
C210 Doc 239 FA
Case No: ۲۱۰