حکم نهایی شماره ۵۱ (۱۸ خرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۱
شماره رای ۵۱-۴۱-۳
شماره سند ۷۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 08/06/1983
خواهان پامروی کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، م. جهانگیر ثانی
C41 Doc 74 fr
Case No: ۴۱