حکم نهایی شماره ۵۱۹ (۲۸ مرداد ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۳۹۴
شماره رای ۵۱۹-۳۹۴-۱
شماره سند ۱۶۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 19/08/1991
خواهان مریل لینچ اند کامپنی اینک.، مریل لینچ اینترنشنال اینک.
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرت معاملات خارجی، بانک ملی ایران، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C394 Doc 160
Case No: ۳۹۴