حکم نهایی شماره ۵۱۸ (۲۳ مرداد ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۱۳۱
شماره رای ۵۱۸-۱۳۱-۲
شماره سند ۱۹۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 14/08/1991
خواهان پترولین اینکورپوریتد، ایستمن ویپستاک منوفکچرینگ اینکورپوریتد، سی هورس فیلت اینکوپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت نفتی ایران پان امریکن، ‌شرکت ملی نفت ایران ،‌شرکت خدمات نفتی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، سیدخلیل خلیلیان، جرج اچ. آلدریچ
C131 Doc 191 FA
Case No: ۱۳۱