حکم نهایی شماره ۵۱۶ (۱ مرداد ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۳۲۲
شماره رای ۵۱۶-۳۲۲-۱
شماره سند ۱۳۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 23/07/1991
خواهان ورنی رادنی پوانتین، مری لو پوانتین
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C322 DOC 132
Case No: ۳۲۲