حکم نهایی شماره ۵۱۵ (۱۹ تیر ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۷۷۱
شماره رای ۵۱۵-۷۷۱-۲
شماره سند ۱۶۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 10/07/1991
خواهان نورمن گبای، همچنین معروف به نوراله آرمان فر
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کورش حسین عاملی، خوزه ماریا رودا
C771 Doc 160
Case No: ۷۷۱