حکم نهایی شماره ۵۱۴ (۱۱ شهریور ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۲۲۷
شماره رای ۵۱۴-۲۲۷-۳
شماره سند ۱۷۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 02/09/1991
خواهان ایستمن کداک کامپنی
خوانده دولت ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین
C227 Doc 175 FA
Case No: ۲۲۷