حکم نهایی شماره ۵۱۲ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۴۵۵
شماره رای ۵۱۲-۴۵۵-۱
شماره سند ۷۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 15/05/1991
خواهان کنسرسیوم فور اینترنشنال دولوپمنت ("سی ای دی")
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک توسعه کشاورزی ایران، وزارت کشاورزی و عمران روستایی، بانک تجارت
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C455 Doc 77
Case No: ۴۵۵